Valmennukset

Yrityskohtaisilla koulutuksilla kohti parempaa kilpailukykyä

Tunnistatko koulutustarpeita yrityksessäsi?

 • Tunnetko työehtosopimuksen antamat mahdollisuudet?
 • Tuntevatko esimiehet työlainsäädännön takaamat työnjohto-oikeudet?
 • Mitä kannattaa tuottaa, milloin ja millaisissa määrissä?
 • Tarvitaanko tehtaan prosessien parantamiseen uusia ideoita?

Työsuhdeasiat esimiehille

Esimiesvalmennuksessa käydään läpi työsuhteen perusasiat käytännönläheisesti. Toteutamme valmennuksen yrityskohtaisena halutulla laajuudella.

Valmennuksen jälkeen osallistujat tietävät:

 • mitä tarkoittaa työnjohto-oikeus
 • miten työaikajärjestelyt toimivat
 • miten vuosiloma määräytyy

Työn tuottavuuden perusteet

Tarkoituksena on antaa osallistujille perustiedot työn tuottavuuden kehittämisestä. Koulutus soveltuu mm. tuotantopäälliköille, tuotantoinsinööreille, tuotantosuunnittelijoille, kehityspäälliköille ja työnjohtajille.

Palkkataidon asiantuntijat toimivat kouluttajina AEL:n markkinoimassa koulutuksessa.

Koulutuksen jälkeen osallistujat osaavat:

 • tunnistaa tuotannon kehittämiskohteet
 • määrittää prosessissa olevan hukan ja aikahäviöiden määrän
 • tunnistaa ergonomia- ja turvallisuuspuutteita tuotannossa
 • tehdä havainnointitutkimuksia tuotannossa ajanmääritystä varten

Lisätietoja AEL:n kurssisisällöstä

Työtapojen ja työmenetelmien kehittäminen

Koulutuksen tavoitteena on selvittää menetelmäkehittäjille, työntutkijoille sekä tuotannon esimiehille vakioitujen työtapojen ja menetelmien vaikutus virtautetun tuotannon vaihteluihin. Työmenetelmien vakioinneilla saadaan pienennettyä työvaiheiden aikavaihteluita sekä parannettua laaduntuottokykyä. Työmenetelmien suunnittelussa huomioidaan työympäristön toimivuus ja sellaiset työtavat ja -liikkeet, joilla voidaan vähentää työntekijän kehon liiallista kuormittumista.

Palkkataidon asiantuntijat toimivat kouluttajina AEL:n markkinoimassa koulutuksessa.

Koulutuksen jälkeen osallistujat:

 • ymmärtävät vakioitujen työtapojen merkityksen
 • osaavat kehittää työmenetelmiä
 • osaavat kehittää layoutia ja materiaalivirtaa

Lisätietoja AEL:n kurssisisällöstä

Ensiaskeleet Leaniin

Koulutuksen tavoitteena on selkeyttää tuotannon suunnittelijoille ja esimiehille erilaisin menetelmin tuotantovaiheiden ja välivarastojen mitoitusperiaatteita.

Valmennuksessa keskitytään Leanin eri toimintamalleihin, joilla on tarkoitus havainnoida layoutin, henkilömäärän, eräkoon, varastoinnin, kanbanin käyttöönoton, tuotannon tasapainottamisen, tahtiajan, laadun jne. vaikutuksia toimintaan sekä virtaus- ja resurssitehokkuuteen.

Palkkataidon asiantuntijat toimivat kouluttajina AEL:n markkinoimassa koulutuksessa.

Koulutuksen jälkeen osallistujat osaavat:

 • tuotannon tasapainotuksen periaatteet
 • tunnistaa pullonkaulan prosessissa
 • määrittää tahtiajan
 • erilaiset materiaalin ohjausperiaatteet
 • tarkastella muutosten vaikutusta talouslukujen valossa

Lisätietoja AEL:n kurssisisällöstä

LEAN-toimintamallien simulointi ”Tehdaspeli”

LEAN Pelin tarkoitus on esitellä osallistujille Leanin periaatteita ja työkaluja sekä opettaa osallistujille niiden käyttöä. Peli tarjoaa myös ideoita prosessien parannukseen.

Lean Peli tekee näkyväksi perinteisen funktionaalisen toimintatavan haasteet, jotka ilmenevät turhana varastointina, suurina valmistuseräkokoina, välivarastointina, tahtiajan suurina vaihteluina, laatuvirheinä, kiireen tuntuna ja sähläyksenä sekä resurssi ja virtaustehokkuuden tehottomuutena. Peli osoittaa myös puutteellisen toiminnan johtamisen aiheuttamat hankaluudet tehdasprosesseissa.

Peli toteutetaan asiakaan kanssa sovitun kokoiselle ryhmälle. Tuloksia tarkastellaan sekä työn sujuvuuden ja tekemisen mielekkyyden kannalta sekä talouslukujen valossa.

Haluatko yrityskohtaisen valmennuksen? Ota yhteyttä!

 • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.